- Проектиране на стоматологични рентгенови кабинети и изготвяне на документацията, необходима пред АЯР и НЦРРЗ (РЗИ) за издаване на лиценз / разрешение за използване на рентгенов източник за медицински цели. Изготвяне на технически проект част “Лъчезащита” съгласно нормативната уредба на България.

 

             - Сключване на договор за лицензирана сервизна поддръжка  на стоматологична рентгенова апаратура (задължителен при регистрация в АЯР).

 

             - Консултация за подготовка на помещение за монтаж на рентгенова апаратура при спазване на изискванията и съгласно действащата нормативна уредба в България.

             - Консултация при избор на рентгенова апаратура.